Vedtekter for Asker og Bærum fotoklubb

Sist revidert etter årsmøtet 27. februar 2018

§ 1 OM KLUBBEN
§ 1.1 Formål
Klubbens formål er:
• å være et samlende organ for fotointeresserte i Asker og Bærum samt områdene rundt.
• å stimulere til kreativitet og utvikling.
• å kunne tilby sine medlemmer et godt utstyrt møterom med tidsmessige tekniske
hjelpemidler.
• å arrangere utstillinger og på annen måte bidra til økt allmenn fotointeresse gjennom
medlemmenes egen produksjon.
• å etablere et positivt, sosialt og kulturelt miljø for medlemmene.

§ 1.2 Klubbens navn og logo
Klubbens navn, Asker og Bærum Fotoklubb, og klubbens logo er godkjent på årsmøtet 14.februar 2006.

§2 MEDLEMSKAP
§ 2.1 Rett til medlemskap
Asker og Bærum Fotoklubb er åpen for alle fotointeresserte.

§ 2.2 Medlemskontingent
Medlemmene plikter å betale medlemskontingenten innen fastsatt forfallsdato.
Styret fastsetter forfallsdato for betaling av kontingent.
Klubbåret følger kalenderåret.

Betaling av medlemskontingent differensieres slik:
• Hovedmedlem: Full kontingent.
• Øvrige husstandsmedlemmer: Halv kontingent.
• Skoleelever/studenter uten fast inntekt: Halv kontingent.
• Styremedlemmer (også vararepresentanter og medlemmer med klubbtillitsverv
utenfor styret): Full kontingent.
• Æresmedlemmer: Ingen kontingent.

Styret kan i enkelte tilfeller fravike kravet om fastsatt kontingent; for eksempel
innrømme gruppe-rabatt til medlemmer av andre foreninger og klubber, fastsette
honnørkontingent og lignende.

Betaling av medlemskontingent i innmeldingsåret skjer etter følgende prinsipp:
• Ved innmelding i perioden 1. januar til 30. juni betales full kontingent.
• Ved innmelding i perioden 1. juli til 31. oktober betales halv kontingent.
• Ved innmelding i perioden 1. november til 31. desember betales ingen kontingent for den
resterende del av innmeldingsåret. Full kontingent kreves inn for det påfølgende
kalenderår.

Krav om innbetaling av medlemskontingent utsendes senest medio desember, med seneste betalingsfrist innen utgangen av påfølgende januar.
2 uker etter utsendelse av annengangs purring på ubetalt kontingent har styret fullmakt
til å stryke medlemskapet.

§ 2.3 Æresmedlem
Styret kan gi æresmedlemskap til medlemmer eller andre personer som i særlig grad
har utmerket seg ved ekstraordinært engasjement, innsats eller annen fortjenstfull
virksomhet til fordel for klubben.

§ 2.4 Utmelding
Utmelding må skje skriftlig. Betalt medlemskontingent refunderes ikke ved utmelding.

§ 2.5 Eksklusjon
Styret kan ekskludere medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse
vedtekter eller andre lovlig fattede vedtak i klubben, som opptrer illojalt, ulovlig eller på
en måte som er egnet til å svekke klubbens tillit eller renommé.

§ 3 ÅRSMØTET
§ 3.1 Om årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste, beslutningsdyktige myndighet.
Dette møtet skal hvert år avholdes innen utgangen av februar.

Senest 6 uker før årsmøtet skal medlemmene motta skriftlig/elektronisk innkalling til årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret skriftlig/elektronisk i hende
senest fire uker før årsmøtet avholdes. Sakene må inneholde forslag til vedtak.
Senest 2 uker før årsmøtet skal medlemmene motta skriftlig/elektronisk innkalling til årsmøte.

Årsmøtet treffer beslutninger med simpelt flertall blant de avgitte stemmer med mindre
vedtektene fastsetter noe annet.

Hvert medlem har 1 stemme.
Stemmegivning kan også skje ved fullmakt. Det er anledning til å levere inntil 3 gyldige fullmakter fra andre
betalende medlemmer. Fullmakten skal være skriftlig og signert.

Etter godkjenning av innkalling skal årsmøtet foreta/behandle:

 1. Styrets beretning
 2. Årsregnskap for det forløpne driftsår
 3. Forslag til nytt budsjett
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Saker fremmet av styret eller medlemmene
 6. Valg av leder, styremedlemmer, valgkomité og revisor
  Det skal føres referat fra årsmøtet. Dette skal gjennomgås av styret før det signeres av 2
  medlemmer som var til stede på årsmøtet. Signert referat sendes deretter ut til alle
  medlemmer. Referent og ordstyrer velges på møtet.

§ 3.2 Votering og vedtak på årsmøtet
Alle medlemmer som har betalt årskontingenten innen årsmøtet avholdes, har
stemmerett.
Votering skjer ved håndsopprekning, eller skriftlig dersom ett eller flere medlemmer
krever det. Dersom 2 kandidater har fått like mange stemmer, stemmes det på nytt. Ved
fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 3.3 Valg av styre
Årsmøtet velger styre for påfølgende år med simpelt flertall, og votering skjer på bakgrunn av
valgkomiteens anbefaling. Årsmøtet kan stille med motkandidat(er). Styret velges blant
klubbens medlemmer. Det skal velges minst 4 medlemmer og minst 1 vararepresentant til
styret.
Leder velges direkte på årsmøte som ender med oddetall. Styremedlemmene velges med
overlapping.for Styret konstituerer seg selv. Vararepresentant(er) velges hvert år. Utgående
styremedlem fungerer som valgkomite.

§ 4 STYRET
§ 4.1 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av minst 4 medlemmer med følgende funksjoner:
• Leder
• Sekretær
• 2 styremedlemmer
Klubben skal ha en kasserer som kan være én av styremedlemmene, eller en som ikke er
medlem av styret. Kasserer som er valgt blant klubbmedlemmene, blir i så fall
styremedlem.
Styret skal ha minst 1 vararepresentant. Denne kan ikke tre inn i styret som leder.

§ 4.2 Styrets oppgaver
• Styret skal ta initiativ til, og løpende behandle, saker av økonomisk, kunstnerisk,
fotografisk, administrativ, informativ og teknologisk art som bidrar til å fremme Asker
og Bærum Fotoklubbs målsetting.
• Styret skal sørge for jevnlig oppdatering av gjeldende rutiner, konkurranseregler,
reglementer etc., samt sørge for arkivering og sikker lagring av klubbens administrative
og fotografiske materiale.
• Styret skal, så langt det er praktisk mulig, sørge for dokumentasjon av de fotografiske
aktiviteter gjennom året.
• Styret skal sørge for effektiv distribusjon av klubbinformasjon til medlemmer ved hjelp
av den teknologi som til enhver tid er tilgjengelig og som er tilpasset klubbens
økonomiske evne og tekniske kompetanse.
• Styret eller de(n) møtetekniske medhjelper(e) som er valgt av styret, er ansvarlig for
klubbmøtenes gjennomføring.
• Styret kan til enhver tid fordele tillitsverv blant kompetente medlemmer som er villig
til å assistere i styret, eventuelt mot et mindre honorar som avtales i hvert enkelt tilfelle.

Eksempelområder: Webmaster, redaktør/informasjon, markedsføring,
økonomi/regnskap, utstillingsteknikk, data/internett, internkurs etc.
• Styret skal legge frem for årsmøtet revidert regnskap og årsrapport fra foregående år
til godkjenning.
• Styret skal legge frem for årsmøtet forslag til neste års budsjett, forslag til
medlemskontingent, samt gjennomføre valg på årsmøtet.
• Styret står formelt ansvarlig for budsjettet.
• Styret kan utnevne styremedlemmer og/eller ordinære medlemmer som
materialansvarlige, møteansvarlige, konkurranse-/juryledere o.l.

§ 4.3 Votering og vedtak i styret
Lederen innkaller til styremøte og legger frem saker til drøfting i styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene, blant disse lederen, er til
stede.
Saker som ikke trenger behandling på årsmøtet, vedtas med simpelt flertall i styret. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Saker som medlemmer ønsker behandlet i
styret, meldes skriftlig til lederen, som fremlegger saken for styret.

§ 5 ENDRINGER
Asker og Bærum Fotoklubbs vedtekter kan bare endres med minst 2/3 flertall på
årsmøtet.
§ 1, og denne paragraf, kan kun endres med minst 3/4 flertall på årsmøter med
minimum 3 måneders mellomrom. Alle medlemmer kan fremsette forslag om endringer
i vedtektene.Slike forslag skal være styret skriftlig/elektronisk i hende senest to uker før
årsmøtet avholdes.
Sakene må inneholde forslag til vedtak.. Klubbens leder har ansvaret for
saksbehandlingen. Endringer trer i kraft i tiden etter det årsmøtet de er gjort.

§ 6 OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av Asker og Bærum Fotoklubb kan bare gjøres med minimum
3/4 flertall på 2 påfølgende årsmøter med minimum 3 måneders mellomrom.
Ved avvikling avhendes klubbens eiendeler slik: Egnet fotografisk og administrativt
materiale kan overlates til Asker bibliotek, Bærum bibliotek, Asker kommune, Bærum
kommune, eller til andre passende offentlige eller private organisasjoner eller
institusjoner. Det sittende styret har fullmakt til å selge, auksjonere bort og/eller donere
klubbens eiendeler til andre, delt eller samlet. Klubbens medlemmer har forkjøpsrett.
Det sittende styret har fullmakt til å bestemme hvordan midlene skal disponeres.